مجموعه تولیدی روشویی کابینتی سایا

گروه تولیدی سایا کابینت

گروه تولیدی سایا از سال ١٣٨٥ فعالیت خود را با بکارگیری نیروهای متخصص و استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا آغاز نموده و در حال حاضر با حذف واسطه ها و مدیریت هزینه ها، خدمات خود را با بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت ارائه می دهد.

محصـولات تولیـدی شـرکت سـایا بـا قابلیـت تغییـر رنـگ، ابعـاد و انـدازه آمـاده ثبـت ســفارش شــما عزیــزان در اســتانهای دارای نمایندگــی میباشــد.

گـروه تولیـدی سـایا امیـدوار اسـت بـا ارائـه محصـولات بـا کیفیـت و تنـوع بـاال، اعتمـاد شـما عزیـزان را جلـب نمایـد.